+38 044 33 44 002, +38 044 33 44 225Пн-Пт: 09:00-18:00
zeppelin@zeppelin.ua

Загальні умови купівлі-продажу для покупців фізичних осіб

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

  • Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Цеппелін Україна ТОВ» код ЄДРПОУ 30178004, адреса: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34, телефон: +38 044 494 23 30, e-mail: zeppelin@zeppelin.ua
  • Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://shop.zeppelin.ua/.
  • Товар (товари) – оригінальні запасні частини до техніки CATERPILLAR та інших виробників та мастильні матеріали призначені для промислового використання, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.
  • Прийняття – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти договір купівлі-продажу на визначених Продавцем умовах, шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним цих загальних умов договору купівлі-продажу.
  • Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
  • Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.
  • Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір купівлі-продажу відповідно до умов, передбачених даними загальними умовами купівлі-продажу та чинним законодавством України.
  • Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних. Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір купівлі-продажу Товару укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованих Продавцем загальних умов купівлі-продажу в цілому.

2.2. Договір купівлі-продажу Товару вважається укладеним з моменту прийняття Покупцем всіх його істотних умов, без підпису письмового примірника Сторонами, має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір купівлі-продажу Товару, тобто повного та безумовного прийняття його умов, є вчинення таких дій:

2.3.1. Оформлення Покупцем Замовлення Товару за допомогою інформаційної системи Сайту.

2.3.2. Здійснення Покупцем оплати замовленого Товару.

2.4. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану Покупцем під час реєстрації на Сайті.

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору купівлі-продажу.

2.6. Запасні частини (Товар) є комплектуючими до промислової спецтехніки марки CATERPILLAR та інших виробників і не призначені для задоволення особистих споживчих потреб Покупця, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

2.7. Усі викладені загальні умови купівлі-продажу є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з загальними умовами купівлі-продажу, які розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.9. Якщо Покупець не згоден з даними загальними умовами купівлі-продажу, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив прийняття пропозиції, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма загальними умовами купівлі-продажу.

2.10. Продавець самостійно визначає загальні умови купівлі-продажу та має право вносити до них зміни шляхом розміщення нової редакції загальних умов купівлі-продажу на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку, встановленими цими загальними умовами купівлі-продажу, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обрані ним запасні частини та/або мастильні матеріали в кількісті, асортименті, загальною вартістю згідно Замовлення (далі – Товар або запасні частини), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент отримання Товару, за умови здійснення Покупцем повної оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

3.3. Продавець здійснює продаж Товару за видатковою накладною на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.4. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена Покупцем у Продавця.

4. ВИБІР ТОВАРУ, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ДОСТАВКА ТОВАРУ

4.1. Покупець самостійно здійснює підбір артикулів для замовлення Товару.

4.2. Після заповнення форми “Оформлення Замовлення", Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Розмістити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх загальних умов купівлі продажу.

4.3. Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та властивості Товару, гарантійний строк на Товар), умови оплати і доставки Товару тощо.

4.4. Натисканням на кнопку «Розмістити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.5. Виконання Замовлення починається після надходження 100% (сто відсоткової) передоплати вартості Товару на рахунок Продавця.

4.6. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю або запропонувати інший аналогічний товар на заміну. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даними загальними умовами купівлі-продажу, припиняються. У випадку оплати Товару до отримання підтвердження його вартості, оплачена Покупцем сума грошових коштів може бути йому повернута згідно заяви та вказаних реквізитів.

4.7. Доставка Товару здійснюється на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка та оплата».

4.8. Разом із Товаром Покупцю надається видаткова накладна.

4.9. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної при отриманні Товару Покупцем на складі Продавця або проставленням Покупцем підпису в документах, що підтверджують доставку.

5. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Зобов’язання Продавця.

5.1.1. Продавець зобов’язується надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті.

5.1.2. Забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар.

5.2. Зобов’язання Покупця

5.2.1. Нести повну відповідальність за артикулярний склад свого замовлення. Невірно замовлені Покупцем запасні частини поверненню Продавцю не підлягають.

5.2.2. Надавати достовірні особисті та контактні данні при Реєстрації на Сайті для подальшого оформлення Продавцем видаткових накладних на поставлені запасні частини та організації доставки Товару до місця та у спосіб обраний Покупцем.

5.2.3. Перед придбанням Товару уважно ознайомитись зі змістом даних загальних умов купівлі-продажу, а також із вартістю та характеристиками Товару, який пропонується до продажу через Сайт, способами та порядком оплати його вартості, доставки, гарантійними умовами якості Товару тощо.

5.2.4. В порядку, встановленому даними загальними умовами купівлі-продажу, оплатити вартість замовленого Товару, а також прийняти його від Продавця.

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів з ПДВ, що складають Замовлення.

6.2. Ціни за Товар відображені на Сайті з ПДВ і визначені на умовах самостійного вивозу зі складу Продавця.

6.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Рахунку Фактури та після підтвердження Продавця про його наявність, шляхом здійснення 100% (сто відсоткової) передоплати вартості Товару на банківський рахунок Продавця.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

Гарантійні зобов’язання на Товар вказані в розділі «Гарантія та повернення товару»

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань згідно з чинним законодавством України.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (страйки, заколоти, пожежі, повені й інші стихійні лиха, війни, антитерористичні операції, мобілізації, епідемії, пандемії, саботажі, транспортні й техногенні катастрофи, природні катастрофи, акти органів державної влади, зміна митних правил), що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ЗАХИСТ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Під час реєстрації на сайті Продавця, під час здійснення Замовлення Товарів Покупець надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення).

9.2. Згода Покупця на обробку його персональних даних Продавцем є добровільною, але без згоди на обробку персональних даних неможливо виконати реєстрацію та покупку на веб-сайті в Інтернет-магазині. Уся інформація про обробку персональних даних доступна в розділі «Політика конфіденційності» на Сайті Інтернет-магазину.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в суді відповідно до чинного законодавства України.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі зміни даних загальних умов договору купівлі-продажу публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://shop.zeppelin.ua/ та вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі і набирають чинності з дати їх опублікування.

11.2. Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України №2297-VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.

11.3. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) календарних днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

12. РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Цеппелін Україна ТОВ» код ЄДРПОУ 30178004, адреса: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34, р/р № UA793807310000026001100010400 в ПАТ «Дойче Банк ДБУ» МФО 380731 телефон: +38 044 494 23 30, e-mail: zeppelin@zeppelin.ua

Цеппелін Україна використовує файли куки, щоб забезпечити вам найкращий досвід покупок і дати рекомендації на основі ваших інтересів. Ви можете знайти детальну інформацію про використання файлів куки в нашій політиці конфіденційності. Якщо ви не згодні, натисніть тут.